RAZ-B APOLOGIZES - SAYS EVERYTHING WAS A LIE!!!!! 12/2007