Exclusive Preview | \'Turn: Washington\'s Spies\' Season 4 Episode 9