Totally Unicorn’s Totally Raucous Tour Diary, Part 5